Vážení členové Hospodářské komory,
v návaznosti na opatření vlády kvůli situaci s COVID-19 si vám dovoluji zaslat týdenní souhrn informací ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR.
· V režimu legislativní nouze prochází urychleně schvalovacím procesem řada zákonů, z nichž se mnohé týkají podnikatelů. Bohužel v tomto zrychleném procesu má Hospodářská komora jen omezené možnosti jak aktivně ovlivnit podobu nové právní úpravy. V některých případech – jako při uzákonění kompenzačního bonusu pro OSVČ a jeho následném rozšíření i na společníky malých s. r. o. – se nám to však podařilo.
Z řady legislativních novinek bych se chtěl zmínit o třech návrzích:
· Kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o. (Sněmovní tisk 850) – návrh se s drobnými úpravami vrací ze Senátu do Poslanecké sněmovny, cílem je poskytnout kompenzační bonus společníkům s.r.o., předpokládá, že nárok budou mít společníci takových s.r.o., kde jsou jen dva společníci nebo více, ale všichni z jedné rodiny, podíl nesmí být představován kmenovým listem. Společník nesmí být účasten nemocenského pojištění vyjma z důvodu vztahu (ať již jako zaměstnanec nebo jednatel nebo obojí) ke své s.r.o. Kompenzační bonus pro společníky nebude vyplácen, pokud s.r.o. obdržela podporu z důvodu zaměstnaneckého vztahu společníka k s.r.o. (z programu Antivirus). Kompenzační bonus bude vyplácen finančními úřady stejně jako u OSVČ. Výše bonusu je 500,- Kč za kalendářní den, bonusová období jsou tři, a to od 12. 3. do 30. 4. 2020, dále od 1. 5. do 8. 6. 2020 a od 9. 6. do 31. 8. 2020. Způsob podávání žádostí a formulář budou k dispozici na stránkách finanční správy po schválení Poslaneckou sněmovnou a podpisu prezidenta. HK ČR dlouhodobě usiluje o podporu malých s.r.o. Odlišnost senátní verze spočívá v tom, že upřesňuje, jak se na bonusu bude podílet státní rozpočet a rozpočty územních samospráv. Upřesnění má význam, protože bonus je formálně definován jako záporná daň z příjmů fyzických osob, jejíž výnos se dělí mezi stát, kraje a obce.
· Odložení EET (Sněmovní tisk 849) návrh odkládá povinnost evidovat tržby dle zákona o EET do 31. 12. 2020, ostatní povinnosti dle tohoto zákona (např. obnova certifikátu) odkládá do 30. 9. 2020. Senát včera návrh projednal a vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, který tzv. třetí a čtvrtou vlnu EET (pro řemeslníky a další poskytovatele služeb), jež měly být spuštěny k 1. 5. 2020, odkládá až na rok 2023.
Nyní bude jak v případě kompenzačního bonusu, tak u EET záležet na sněmovně, zda na své řádné schůzi setrvá u původní verze, anebo přijme senátní znění zákona.
· Sněmovna schválila vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů, se kterým rozhodně nemůžeme být spokojeni (více čtěte v této tiskové zprávě). Nelíbí se nám jen krátký a k tomu ještě penalizovaný odklad pojistných odvodů a postrádáme alespoň částečné snížení odvodů pro firmy, které byly pandemií a restriktivními opatřeními vlády na omezení jejího šíření poškozeny. Pokus ovlivnit znění zákona již ve sněmovně tak, aby byl skutečnou efektivní pomocí zaměstnavatelům, nevyšel. Budeme nyní usilovat o to, aby odpovídající korekce do vládního návrhu vnesli senátoři.
· Tolik k legislativním návrhům, které se v té či oné podobě stanou v nejbližších týdnech součástí našeho právního řádu. Vláda tento týden nicméně projednala i návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona byl MMR předložen na základě aktuální potřeby v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Odůvodněním hlavních principů navrhované úpravy je odstranění administrativních překážek pro zadávání zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění. Poslanecká sněmovna nesouhlasila s projednáním ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze. HK ČR tento krok sněmovny kvituje, protože systémové změny by měly projít řádným legislativním procesem. Zároveň je vhodné upozornit, že v mezirezortním připomínkovém řízení je od ledna letošního roku novela zákona o zadávání veřejných zakázek, u které momentálně probíhá vypořádání připomínek. Další novely se připravují na Úřadu pro hospodářskou soutěž a na jednání expertní skupiny MMR.
· V návaznosti na probíhající zákonné změny a rozšíření sociální dávky ošetřovného pro zaměstnance dochází ke změnám i v zrcadlovém dotačním programu Ošetřovné pro OSVČ – žádat lze od 11. 5. 2020 do 7. 6. 2020 za měsíc duben. Výše 500,- Kč za den. Žádat může OSVČ na hlavní činnost, která z důvodu mimořádných opatření nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě mladší 13 let, nebo z důvodu péče o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), přičemž platí že děti/závislé osoby nemohou navštěvovat školu nebo sociální zařízení z důvodu jejich uzavření. Bez ohledu na počet dětí – závislých osob, lze žádat jen jednou. Jedná se o dotaci ministerstva průmyslu a obchodu, podrobné podmínky a formulář naleznete zde. Povinnou přílohou je potvrzení školy/dětského/sociálního zařízení o jeho uzavření. Žádost lze odeslat datovou schránkou nebo poštou.
· V tomto hektickém období vláda naštěstí neřeší jen opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Jsme rádi, že vláda na své pondělní schůzi na základě podnětu Hospodářské komory upřesnila definici rodinných firem, mezi které se teď již bez pochyb budou počítat i jednočlenná s. r. o., zaměstnávající rodinné příslušníky jednatele. Problematika rodinných firem může být důležitým střípkem v mozaice opatření, která by v „normálním“ pokrizovém období mohla sehrát pozitivní roli v obnově české ekonomiky.
· Z nové analýzy Hospodářské komory, která vznikla na základě zpětné vazby členů, vyplynulo, že mezi firmami začíná docházet v oblasti odběratelsko-dodavatelských vztahů k pnutí. To je způsobeno tím, že pro zaměstnavatele je nyní prioritou vyplácet mzdy svým zaměstnancům i za cenu, že dočasně nezaplatí svým dodavatelům. Řada podniků ale potřebuje co nejrychleji peníze, aby závazky vůči svým zaměstnancům vyrovnala. A protože opatřeními vlády je zasažen téměř celý tuzemský odběratelsko-dodavatelský řetězec, i vztahy mezi firmami se začaly přiostřovat. Bližší informace můžete nalézt v dnešní tiskové zprávě.
· Tento týden jsem se písemně obrátil na předsedu vlády ČR Andreje Babiše s tím, že nesouhlasím se současnou praxí poskytování státní podpory v rámci COVID v režimu standardní výše „de minimis“, tedy 200 tis. EUR. Ministerstvům je velmi dobře známo, že Evropská komise už 19. 3. 2020 přijala „Dočasný rámec“, kterým umožňuje podpořit hospodářství postižené koronavirovou nákazou navýšením poskytovaných grantů až do výše 800 tis. EUR. Firmy mají běžně podporu „de minimis“ alokovanou na dlouhodobé projekty, které nyní odříkávají či předčasně ukončují, aby mohly čerpat státní podporu v rámci COVID. Má intervence tedy míří především na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, aby v souladu se vstřícným postupem EU zvýšilo hranici „de minimis“ z 200 na 800 tis. EUR.
· Jak jistě víte, vláda kvůli nouzovému stavu pozastavila i příjem žádostí o pracovníky ze zahraničí. Řada z vás buď netrpělivě čekáte na své zaměstnance z ciziny, jiní si nejste jistí, jak postupovat, když vašemu pracovníkovi třeba skončila platnost víza. Proto jsme přes internet uspořádali webinář, během něhož 150 zaměstnavatelů položilo přes 500 otázek pracovníkům ministerstva průmyslu, zahraničních věcí, práce a vnitra, kteří se agendou vládních programů ekonomické migrace zabývají.
Dobrou zprávou je, že některé konzuláty (Mongolsko, Srbsko) i na žádost Hospodářské komory tento týden znovu začaly vyřizovat některé žádosti zaměstnaneckých karet (sociální a zdravotní profese). Zástupci resortu ale upozornili, že při prvovstupu cizince bude nezbytný test SARS – CoV2 ne starší než 4 dny. Držitel zaměstnanecké karty, který již na území ČR pobýval a vrací se tak zpět k zaměstnavateli, musí podstoupit test na území ČR do 72 hodin. Webinář pomohl nejen vyřešit z první ruky vaše otázky. Přispěl i k tomu, aby úřady nastavily další postupy pro příjem žádostí tak, aby co nejvíce vyhovovaly zaměstnavatelům při dodržování doporučení epidemiologů. Proto jej uspořádáme znovu v druhé polovině června 2020. Konkrétní program semináře bude připravován v souladu s podmínkami, které budou aktuální příští měsíc.
· Co se týče přeshraničního pohybu, na komorovém webu můžete nalézt aktualizovanou verzi pravidel pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti.
· Na webové stránky komory jsme také umístili informace o projektu Zachraň svou firmu, s kterým přichází Česká fintech asociace. Ten je určen především pro živnostníky, malé a střední firmy, jež nejsou schopni kvůli COVID-19 nyní dodávat zákazníkům. Zákazníci mají tak možnost nákupu poukazu a tím okamžitě podporují svou firmu, která nyní nezbytně potřebuje finance na překlenutí doby, kdy je nuceně zavřená. Více zde.
Obdobné aktivitě se věnuje i Jihočeská hospodářská komora, která bude v již zavedeném on-line katalogu Členi členům nově zveřejňovat i tzv. Komorové vouchery. Ty mají pomoci podnikatelům, kteří nyní kvůli opatřením vlády nemohou běžně poskytovat své služby. Ačkoliv budou zájemci moci využít zakoupené poukazy až po uvolnění opatření, již nyní může příjem z prodaných voucherů pomoci firmám i živnostníkům s udržením kladného cash flow. Více naleznete v tiskové zprávě z 12. 5. 2020.
Jihočeská hospodářská komora a Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji zároveň spolu se svými protějšky zároveň navrhuje okamžitý návrat k úplné svobodě pohybu a svobodnému poskytování služeb. Bližší informace se můžete dočíst v této tiskové zprávě z 13. 5. 2020.
Veletrhy Brno zase ve své tiskové zprávěupozorňují na absenci jasného plánu vlády ohledně restartu veletržního průmyslu, na který je navázána regionální ekonomika včetně hotelů a restaurací, maloobchodu, přepravců a řemeslníků.
· Na webových stránkách také naleznete informace od advokátních kanceláří, které s námi spolupracují v rámci bezplatné poradny. AK se snaží pomoci podnikatelům v této nelehké době publikováním odborných článků na aktuální témata jako např. problematiku odkladu nájmů či odpovědnost za škodu, nebo pořádáním webinářů např. na téma vymáhání pohledávek (21. 5. 2020; pro účast zdarma nutno uvést kód HKČR) atd. Pro kompletní nabídku klikněte zde.
Přeji mnoho sil a pevné zdraví.
S úctou,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR