Několik dobrých důvodů, proč být členem OHK Kutná Hora

Okresní hospodářská komora Kutná Hora vznikla v dubnu 1995. Je tu především proto, aby hájila zájmy svých členů a podnikatelů a také proto, aby pomáhala svým členům v komunikaci s orgány státní správy, samosprávy (měst a obcí) a s dalšími úřady.
Ohk Kh | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA

Tato komunikace obvykle nebývá nijak snadná. Byrokracie je jednou z nejtěžších překážek podnikání a k jejímu překonání je leckdy potřeba napnout všechny síly. Často úředníci přijímají podnikatele (ať už fyzické osoby nebo statutáře právnických osob) dost neochotně, často velmi opatrně a s nedůvěrou – a mnohdy
i s obavami, aby pak nebyli podezíráni svými kolegy či nadřízenými z poskytnutí nějaké nestandardní či neoprávněné výhody nebo přímo z korupčního jednání. „Diskriminaci podnikatelů“, při které úřady hledí na podnikatele přísněji než na ostatní občany, umí Hospodářská komora z větší části eliminovat nebo efektivně odstranit, protože je úřadům partnerem ze zákona – a tak je i úředníky většinou chápána a přijímána.

Prezidentem Hospodářské komory České republiky je Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., člen Okresní hospodářské komory Kutná Hora. Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 122 oborových asociacích. Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Její činnost je zakotvena zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Zmíněná právní norma praví, že Hospodářská komora ČR hájí zájmy podnikatelů ze všech oborů a ze všech regionů s výjimkou oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Současná Hospodářská komora úzce navazuje na činnost nejen předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor, živnostenských spolků 

a dalších samosprávných podnikatelských sdružení, ale její historie je také úzce spjata s historií obchodních komor z doby Rakouska – Uherska. V živnostenské části se komora hlásí k historickému odkazu středověkých cechů, jejichž kořeny sahají až do 14. století, do období vlády Karla IV. i období staršího. Právě ochrana a zastupování zájmů řemeslných živností spojuje někdejší cechy s dnešní hospodářskou komorou. Novodobé cechy jsou součástí komory.

Hospodářská komora každý rok formuluje Akční plán Hospodářské komory ČR neboli priority Hospodářské komory ČR pro dané období. Akční plán představuje souhrn klíčových opatření, která jsou vedením komory prosazována ve vztahu ke státní správě a samosprávě. Reflektuje zájmy členské základny pro zlepšení podmínek podnikatelského prostředí. V regionech je Hospodářská komora zastoupena krajskými, regionálními a okresními hospodářskými komorami. Hospodářskou komoru tak naleznete v každém kraji, ve více než 70 městech ČR. Komory v regionech poskytují podporu podnikatelům zejména poradenskými
a konzultačními službami v otázkách spojených s podnikatelskou činností.