Logo Opz Barevne.jpg | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA

Okresní hospodářská komora Kutná Hora realizuje:
Projekt Zvyšování kompetencí pracovníků členů OHK Kutná Hora
registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010928, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Období realizace projektu: 1.4.2019 – 31.3.2022. Cílem projektu je zvyšování kompetencí pracovníků členů Okresní hospodářské komory Kutná Hora. Projekt je spolufinancován ze zdrojů OP Zaměstnanost.

INFORMACE O PROJEKTU

Zvysovani Kompetenci | OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KUTNÁ HORA

Okresní hospodářská komora Kutná Hora (dále jen „OHK“) získala dotaci, která umožňuje členům OHK zdarma zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců díky školením a kurzům, které jsou hrazeny z přijaté dotace.

Konečným příjemcem podpory je zaměstnavatel, takže poskytnutá podpora se eviduje v rámci jeho limitu čerpání podpory „de minimis“. Z dotace nelze refundovat mzdu zaměstnanců v průběhu školení. Z dotace lze uhradit školení pro nejvýše 12 osob ve skupině (zpravidla dvoudenní, tzn. náklady na výuku celkem 16 výukových hodin po 60 minutách). Lze ale i specializované kurzy, jako jsou svářečské, kurzy řidičů vysokozdvihů apod. Vždy se musí se jednat o kurz zajišťovaný subjekty odlišnými od příjemce či jeho partnerů (v rámci projektu). Dále je podmínkou, aby všechny osobohodiny daného účastníka v součtu dosáhly alespoň 70 % délky kurzu vymezené v dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu a aby účastník obdržel doklad o absolvování.

Podpora není poskytována na povinná školení ze zákona, tzn. na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání – periodická školení: BOZP, požární ochrana, první pomoc, školení řidičů – referentů.

Termíny školení musí být stanoveny nejméně 6 týdnů předem a nesmí být měněny těsně před školením kvůli případné kontrole čerpání dotace. Školení mohou probíhat v prostorách zaměstnavatelů, ale nikoliv přímo na pracovišti. Zaměstnavatel pro školení zajistí vhodnou školící místnost. Kurzy (jako např. svářečský) probíhají ve vhodných prostorách.

Přestávky na jídlo a oddech se řídí zákoníkem práce (během školení jsou samozřejmě přestávky nad rámec ZP jako ve škole), stravování si řeší zaměstnavatel nebo po dohodě s ním zaměstnanci sami. V případě, že by školící prostory a občerstvení na požádání zajišťovala OHK, ponese náklady na školící prostory a občerstvení zaměstnavatel, samotné školení je zdarma.

Podporované aktivity

· Obecné IT
· Měkké a manažerské dovednosti
· Specializované IT
· Účetní, ekonomické a právní kurzy
· Technické a jiné odborné vzdělávání
· Interní lektor – možnost školení „na míru“ interním lektorem
(musí splňovat požadavky dotace)

Pro více informací nás případně kontaktujte zde:

Veřejná podpora de minimis (malého rozsahu)

Konečným příjemcem podpory je zaměstnavatel, takže poskytnutá podpora se eviduje v rámci jeho limitu čerpání podpory „de minimis.“

Za účelem zvýšené ochrany osobních údajů došlo k omezení přístupu k informacím o příjemcích podpor de minimis. Nyní může každý příjemce podpor nahlížet pouze na údaje o svých vlastních podporách de minimis. S ohledem na toto nové pojetí registru pro příjemce již není dostupná funkce „Vyhledání příjemce“. Není možné vyhledávat údaje o různých subjektech, každý však může získat údaje ke své osobě. Informace o svých čerpaných podporách mohou získat pouze registrovaní uživatelé portálu eAgri. Více informací o registraci naleznete zde.

Dotazníky

Obecné IT

Využití běžných kancelářských programů + vzdělávání z oblasti IT pro specializované pracovníky

Měkké a manažerské dovednosti

Kurzy s převládajícími prvky soft skills, manažerských dovedností, příp. kurzy zaměřené na vedoucí pracovníky, HR pracovníky, projektové manažery apod.

Specializované IT

Vysoce odborné IT vzdělávání – pro zaměstnance, kteří udržují a rozvíjejí IT, zejm. software

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Kurzy s převládajícími hard skills v oblasti ekonomiky, práva, účetnictví

Technické a jiné odborné vzdělávání

Kurzy s převládajícími hard skills – prohlubování znalostí v technických a dalších specializovaných oborech

Interní lektor

Kurzy věcně spadající do jakékoliv předchozí aktivity realizované zaměstnancem příjemce