Vážení členové Hospodářské komory,
vzhledem ke stále častější poptávce po informacích ohledně testování ve firmách jsme pro vás spolu s mými kolegy připravili přehled nejčastějších dotazů s vypracovanými odpověďmi. Při zpracování jsme vycházeli jednak ze včerejšího usnesení vlády č. 191 k podpoře provádění testů na onemocnění COVID-19 laickou osobou u společností podnikajících v ČR a OSVČ z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven (vč. materiálu pro jednání vlády), tak z informací, které jsme získali od Ministerstva zdravotnictví.
Podotýkám, že níže uvedené informace se vztahují k dobrovolnému testování ve firmách. Pokud by na základě probíhajících diskuzí vlády skutečně došlo k povinnému testování, budeme vás neprodleně informovat a vynasnažíme se vám poskytnout všechny potřebné informace.
JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ ZE STRANY ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU?
1. Závodní lékař – poskytovatel pracovně-lékařských služeb – testování ve firmě
Antigenní testování ve firmě bude prováděno prostřednictvím firemního závodního lékaře – poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních služeb).
Závodní lékař provede testování v jedné z níže uvedených variant:
· Poskytovatel již má uzavřenu smlouvu (všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství).
Pokud nemá ordinaci v areálu firmy, tak požádá dle zákona o zdravotních službách o povolení o nové místo poskytovaní zdravotních služeb.
· Poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu.
V souladu s organizačním opatřením VZP č. 54/2020 požádá pro potřeby úhrady o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ) na emailové adrese VZP ČR testovani_covid@vzp.cz
2. Smlouva s externím poskytovatelem zdravotních služeb – testování ve firmě
Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí pro zaměstnavatele testování zaměstnanců přímo v provozovně firmy.
3. Testování mimo prostory firmy ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center
Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance na testování do sítě stávajících odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů provádějících antigenní testování je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, ale je možné využít i kterékoliv tam neuvedené poskytovatele, kteří tuto službu nabízejí.
4. Testování mimo prostory firmy v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování
Zaměstnavatel může odeslat své zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování v tzv. sekundární síti poskytovatelů zdravotních služeb, kteří antigenní testování provádí ve svých ordinacích – praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři, a další poskytovatelé provádějící testování.
Pro všechny uvedené varianty platí, že:
· Úhrada bude provedena z veřejného zdravotního pojištění (prostřednictvím výkonu 99949)
· Poskytovatel (závodní lékař ve variantě 1) bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.
JAKÁ MŮŽE BÝT FREKVENCE ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ HRAZENÉHO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ?
Antigenní testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytované pojištěncům zdravotní pojišťovny je možné v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR provádět 1krát za 3 dny.
LZE ZAJISTIT TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH A OSVČ PROSTŘEDNICTVÍM SAMOTESTOVÁNÍ?
Antigenní testování zaměstnanců ve firmě a u OSVČ může být dále prováděno i prostřednictvím samotestování.
o Firma či OSVČ nakoupí samoodběrové testy a poskytne je zaměstnancům k provedení samotestování.
o Zdravotní pojišťovny vytvoří preventivní program fondu prevence sloužící k odhalování onemocnění Covid 19 prostřednictvím příspěvku k úhradě samoodběrových testů, které zaměstnavatelé a OSVČ prokazatelně využijí pro pojištěnce příslušné pojišťovny.
o Výše příspěvku na 1 pojištěnce bude nastavena ve výši skutečně uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.
o Firma či OSVČ vystaví jedenkrát za měsíc přehled zaměstnanců firmy či OSVČ (pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny), kteří absolvovali sebetestování, který následně předloží pojišťovně
o Zdravotní pojišťovny jedenkrát za měsíc na základě přehledu zaměstnanců či OSVČ proplatí firmám či OSVČ náklady spojené s pořízením testu v maximální hodnotě výše uvedené.tj. ve výši skutečně uplatněných nákladů, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.
Vzhledem k tomu, že u této varianty není zajištěno napojení firmy na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a není tak možné plnit všechna povinná a jednotná hlášení podle pravidel antigenního testování, je nutné:
o Při pozitivitě provedeného antigenního testu laickou osobou zajistit bezprostřední informování (telefonicky, e-mailem) závodního lékaře (poskytovatele pracovně – lékařských služeb) nebo registrujícího praktického lékaře, který rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN.
o Firma je povinna zajistit likvidaci potenciálně infekčního materiálu (použitých testů).
Bližší informace k bezpečné likvidaci použitých testů intenzivně komunikujeme s hygieniky.
JAKÉ ANTIGENNÍ TESTY PRO LAICKÉ TESTOVÁNÍ LZE VYUŽÍT?
Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. naleznete na tomto odkazu. Doplním, že seznam bude průběžně aktualizován.
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TESTY?
Konkrétní / detailní informace o testu jsou uvedeny v návodu k použití u jednotlivých testů a nelze je zobecnit.
Lze však uvést, že výjimky jsou udělovány pouze pro testy, které umožňují alespoň jeden z následujících způsobů odběru vzorku laickou osobou:
· výtěr z přední části nosu
· sliny (tzv. plivací test)
· výtěr ze zadní strany dutiny ústní

Přesný postup, jak mají firmy a OSVČ postupovat při provádění samodběrových testů a při vystavení přehledu zaměstnanců či osob (pojištěnců), kteří absolvovali testování, připraví zdravotní pojišťovny ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví v pondělí 1. března 2021. V této souvislosti doporučuji sledovatwebové stránkypříslušného rezortu.
V souvislosti s testováním jsme důrazně apelovali na vládu, aby nastavila vhodný právní rámec, který by nemohl být poté zrušen soustavou nezávislých soudů.
Problematiku testování budeme nadále pečlivě monitorovat. Aktuální informace bude průběžně publikovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.
S pozdravem a přáním pevného zdraví,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR