Vážení členové Hospodářské komory,
vzhledem k vysoké poptávce po informacích ohledně zaváděných restrikcí proti šíření covid-19 a také četnosti dotazů souvisejících s usnesením vlády o vyhlášení nouzového stavu v České republice od 5. října 2020 po dobu 30 dní, jsem se rozhodl obnovit zasílání koncentrovaných informací o přijatých i plánovaných opatření vlády s dopadem na podnikatelskou sféru. Frekvence rozesílky se bude odvíjet od aktuální situace. Sdělení bude – stejně jako na jaře – obsahovat nejen přehled opatření, ale také stanoviska a aktivity HK ČR.

  • Vláda ve středu schválila hned několik krizových opatření, která se týkají omezení pro pořádání hromadných akcí, divadelních a jiných představení, sportovních akcí, konání svateb, pohřbů a bohoslužeb a v neposlední řadě chodu provozoven stravovacích služeb, a to na období 5. 10. – 18. 10. 2020. jejich kompletní znění můžete nalézt ZDE.
  • V úterý 29. září jsem absolvoval schůzku s nově jmenovaným ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Při této příležitosti jsem ministra upozornil, že opatření nejsou včas a dostatečně konzultována s podnikateli, kterých se bezprostředně týkají, a taky na špatnou komunikaci k zavádění a změnám jednotlivých opatření. V této souvislosti jsem naléhal na nutnost nastavení efektivní spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví a Hospodářskou komorou.

Mezi další body jednání patřila diskuze ohledně dodržování hygienických a protiepidemických pravidel ve firmách. Hospodářská komora k danému tématu vydala již v minulém týdnu 8 doporučení firmám a živnostníkům, aby účinně předcházeli nákaze ve svých provozech, a zabránili tak zavádění ještě přísnějších opatření ze strany státu.
Během jednání došlo také na otázku alespoň částečného proplácení testů na covid-19 českým zaměstnavatelům, kteří chtějí dobrovolně testovat své pracovníky, ze strany zdravotních pojišťoven. Tato možnost však byla ze strany ministerstva zdravotnictví odmítnuta s argumentem, že stávající legislativa nic takového neumožňuje(stanovisko MZd si můžete přečíst ZDE). V reakci na zamítavý postoj jsme se rozhodli zanalyzovat možnost změny legislativy. Tým pod vedením I. Hlaváče, předsedy Sekce zdravotnictví a sociálních služeb při HK ČR, se bude snažit nalézt řešení, které by pak mohlo být posléze předloženo do legislativního procesu např. jako poslanecká iniciativa.
V souvislosti s prováděním testů na covid-19 u zaměstnanců se řada firem dotazuje, jak je to s daňovými aspekty nákladů na tyto testy na straně zaměstnavatele. V zásadě lze shrnout, že takové náklady na testování zaměstnanců jsou až na výjimky daňově uznatelné, a to nejenom u povinných testů, ale i u dobrovolných. Stejně tak mohou OSVČ uplatňovat výdaje na testy. Typickým příkladem výjimky by byla situace, kdy je test poskytnut jako forma příspěvku zaměstnanci na dovolenou v zahraniční zemi, která vyžaduje od Čechů doložení negativního testu. Podobně, kdyby si OSVČ nechala udělat test kvůli vycestování za rekreací v zahraničí, nebyl by příslušný výdaj považován za daňově uznatelný. Podrobnější informace o povinných testech jsou na stránkách Generálního finančního ředitelství ZDE. Jsem rád, že tento výklad jsme si včera potvrdili i s ministryní financí A. Schillerovou. Díky tomu nemusí mít žádná firma obavu, že by mohla mít v budoucnu problém s Finanční správou ČR při uplatnění daňových aspektů nákladů na takové testy. Bližší informace si můžete přečíst v této tiskové zprávě.
Detailní informace k dobrovolným testům ve vztahu k dani z příjmů:
fyzických osob poskytne otázka/odpověď č. 23 po kliknutí ZDE
právnických osob poskytne otázka/odpověď č. 26 po kliknutí ZDE
Obdobně se vyjádřilo i Ministerstvo financí ve stanovisku, které jsme včera obdrželi (celé znění naleznete v příloze).

  • Podle zatím dostupných informací zakáže Ministerstvo zdravotnictví ČR od pondělí 5. 10. 2020 prezenční výuku na středních a vyšších odborných školách v místních samosprávných jednotkách LAU 1 (bývalých okresech) postižených koronavirem. ​Podle informací, které HK ČR získala na MŠMT, je omezování provozu škol v kompetenci krajských hygienických stanic a jednotlivé krajské hygienické stanice už by měly mít na svých webových stránkách vyvěšeny příslušné informace (např. Nařízení č. 15/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy – omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity). Praktická výuka zřejmě bude moci probíhat​, pokud tomu nebudou bránit epidemiologická omezení týkající se firem, v nichž má být praxe uskutečňována. Konkrétně by mělo dojít k uzavření středních, vyšších odborných a základních uměleckých škol v těch okresech, které vykazují zvýšené riziko nákazy koronavirem – tedy na semaforu Ministerstva zdravotnictví ČR opatřeny oranžovou nebo červenou barvou (stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR můžete sledovat ZDE). Výuka by na těchto územích měla probíhat distančně s výjimkou praktické výuky, která bude pokračovat i nadále prezenčně. Ve všech školách (bez ohledu na zabarvení) pak bude platit zákaz zpěvu pro všechny žáky a zákaz tělesné výchovy na druhých stupních základních škol. Zájmové kroužky zakázány nejsou (je však doporučeno je omezit), ale platí pro ně limity – maximálně 10 osob uvnitř a 20 osob při venkovních aktivitách. Školní družiny by měly fungovat bez omezení.

Ministerstvo školství je v aktualizaci informací poněkud skoupé, takže HK ČR doporučuje s ohledem na dynamický vývoj sledovat stránky MŠMT a MZd.

  • HK ČR se zabývala i otázkou, zda firmy mohou pořádat komerční semináře a vzdělávací akce. Domníváme se, že na základě Usnesení vlády ČR č. 958 není tato podnikatelská aktivita zakázána, naopak se na ni uplatní výjimka týkající se „podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti“. To však za předpokladu dodržení rozestupů alespoň 2 metrů mezi účastníky. Naopak bychom nedoporučovali pořádání např. diskuzních setkání či kulatých stolů, které nejsou nezbytné pro zachování ekonomické situace firmy, a tedy se nejedná o výše uvedenou výjimku.
  • Hospodářská České republiky kvituje, že neprošlo původně ​navrhované znění kurzarbeitu (sněmovní tisk 1025) ve stavu legislativní nouze. Poslanci tak budou mít více času na projednání pozměňovacích návrhů. Zvyšuje se tím ale riziko, že kurzarbeit nebude účinný od 1. listopadu. Věřím však, že vláda případně operativně prodlouží fungování programu Antivirus, aby zajistila návaznost obou nástrojů. HK ČR v obecné rovině vládní návrh podporuje, ale má zásadní výhrady k navrhovaným parametrům. Uvítala by takové pozměňovací návrhy, které by zejména (1) podmínily vstup do kurzarbeitu mírou nepřidělování práce sledovanou za celého zaměstnavatele, nikoliv za jednotlivého zaměstnance, (2) odstranily či alespoň podstatně zmírnily nesystémový postup při stanovení vyměřovacího základu a sazby povinných pojistných odvodů, čímž by se snížily náklady zaměstnavatelů​, které jsou zejména v době ekonomických problémů ​i tak vysoké. HK ČR má rovněž pochopení pro případné (3) zvýšení absolutního stropu státní podpory, který by umožnil firmám v době krize udržet i vysoce kvalifikované zaměstnance. Na téma zavedení kurzarbeitu jsme se také vyjadřovali také v tiskové zprávě ze dne 25. 9. 2020 či tiskové zprávě ze dne 14. 9. 2020, a také ZDE.
  • V rámci pravidelné komunikace a spolupráce s prof. Ladislavem Duškem, ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), vám pro informaci přikládám také prezentaci s přehledem míst nákazy, zasažených kategorií provozů a povolání k 27. 9. 2020 (v příloze).
  • V návaznosti na dynamické změny v přeshraničním pohybu průběžně aktualizujeme informace ZDE.
  • Na webové stránky komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev. Mezi nové příspěvky patří výsledky bleskového průzkumu České komory fitness ohledně dopadů zaváděných omezení. Ta současně zpracovala i informace ke zpřísnění epidemiologických opatření, kde jsou přehledně uvedeny změny vyplývající z plánovaného omezení volnočasových aktivit. Podněty našich začleněných společenstev i členů nadále pravidelně postupujeme vládním činitelům, obnovenému Ústřednímu krizovému štábu i týmu epidemiologů. Ve spolupráci s našimi začleněnými společenstvy budeme rovněž na komorovém webu průběžně publikovat manuály pro podnikání v rámci zhoršující se epidemiologické situace dle příslušných oblastí podnikání.

Vážím si vaší důvěry, se kterou se na nás obracíte. Vězte, že všemi podněty a připomínkami se intenzivně zabýváme a komunikujeme je dále k příslušným resortům a institucím. Výsledky našeho snažení a další užitečné informace – nejen ke koronavirové situaci – můžete nalézt nawww.komora.cz nebo nově také nawww.komoraplus.cz.
Závěrem vás chci ujistit, žeHospodářská komora je připravena s maximálním nasazením vyjednávat o řešeních, která budou rozumně zohledňovat zdravotní i ekonomická hlediska.
S pozdravem a přáním pevného zdraví,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR