Vážení kolegové,
dovoluji si vám zaslat souhrn informací o opatřeních v souvislosti s koronavirovou krizí a jejími dopady na podnikatele, které projednala vláda dne 5. ledna 2022. Informace se tentokrát týkají především zavedení povinného testování ve firmách a úpravy délky trvání karantén. Přehled informací je tradičně doplněn o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.
PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH
Přes určitou rezervovanost k tomuto kroku musím v úvodu ocenit vládu, která připravované opatření projednala se zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců. Díky tomu měl náš vyjednávací tým příležitost v rámci možného ovlivnit jeho finální podobu.
Konkrétně jsme zásadní měrou přispěli:
·      Ke zkrácení karantén na 5 dní (s platností od úterý 11. ledna 2022) s možností jejího předčasného ukončení na základě negativního výsledku PCR testu.
·      K automatickému zahájení karantény po pozitivním výsledku rychlého antigenního testu, nikoli až po konfirmačním PCR testu, kde hrozí časová prodleva daná nedostatečnou kapacitou.
·      K elektronizaci hlášení pozitivně testovaných zaměstnanců.
·      K zavedení flexibility testování pro směnné provozy (stanovené denní rozmezí, u delších absencí na pracovišti pak v první den návratu).
·      K rozpoutání debaty o výjimkách z karantén pro kritickou infrastrukturu (pro případ, že by dramaticky narůstal počet nakažených). Nad rámec uvedeného náš tým intenzivně jedná se zástupci ministerstva zdravotnictví o krizových scénářích pro případ denní incidence v řádu desítek tisíc pozitivně testovaných občanů, a to s cílem zachovat provozuschopnost podniků a firem.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob (celé znění je součástí přílohy), s účinností ode dne 17. ledna 2022, odsouhlasila vláda na své schůzi dne 5. ledna 2022 v podobě, která:
V praxi pro zaměstnavatele znamená:
·      Zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které bude provedeno na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.
V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test a není schopen prokázat, že se na něj vztahuje alespoň jedna ze stanovených výjimek (jejich přehled je uveden na konci tohoto sdělení, popř. přímo v příslušném mimořádném opatření MZ ČR), pak je zaměstnavatel povinen zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti napracovišti pouze na nezbytnou míru. Zároveň se zaměstnavateli nařizuje tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS).
·      Každý zaměstnavatel je v souvislosti se zavedením povinného testování dále povinen:
a) vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů,
b) zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence podle písmena a) a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to formou elektronického hlášení nejpozději následující den po testování.
V praxi pro zaměstnance znamená:
·      Na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 ve stanovené frekvenci. Výjimku mají zaměstnanci, kteří se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají s dalšími osobami s výjimkou osob žijících s nimi ve stejné domácnosti, nebo kteří nevykonávájí práci na pracovišti (např. práce z domova).
Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje:
a) nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti,
b) dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné,
c)  stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, a
d) respektovat organizační opatření zaměstnavatele k omezení setkávání s ostatními osobami na pracovišti.
·      Zaměstnanci, který si sám provedl nebo mu byl proveden test, se nařizuje v případě pozitivního výsledku testu, aby bezodkladně uvědomil svého zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
·      Pro pozitivně testovanou osobu dále platí, že musí pracoviště opustit a poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS), který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu (fakticky tak karanténa trvá zbytek dne, kdy byl test proveden, a následujících 5 kalendářních dnů). Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu.
V praxi pro OSVČ (vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území ČR) znamená:
·      Podstoupit rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.
·      OSVČ není povinna podstoupit testování, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává s dalšími osobami s výjimkou osob žijících s ní ve stejné domácnosti.
Obdobná pravidla se týkají i všech osob, které jsou orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, pokud nejsou zaměstnanci této právnické osoby. Testování se nařizuje zajistit právnickým osobám, jejichž jsou tyto osoby orgánem nebo členem orgánu.
Výjimku z testování má osoba, která:
a) podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
c) podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.
Výše uvedenou skutečnost však musí taková osoba prokázat:
a) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
b) písemným potvrzením zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření.
Stejnou povinnost má osoba, která je orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, vůči této právnické osobě.

Na základě vystoupení ministra zdravotnictví na tiskové konferenci po jednání vlády se zdá, že by povinné testování trvalo cca 3 týdny.

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ – PŘÍSPĚVEK ZA PROVEDENÍ TESTU
V souvislosti s obnovením povinného testování ve firmách od 17. ledna 2022 je možné podávat žádosti o příspěvek prostřednictvím aplikace na portálu https://www.samotesty-covid.cz/ s tím, že pojišťovny jsou připraveny uhradit provedené testy v lednu a v únoru ve výši 60 Kč v odpovídajícím počtu schváleném vládou po dohodě se zdravotními pojišťovnami.
Podmínkou pro úhradu bude mj. uvedení testu v přehledu antigenních testů povolených SÚKL nebo ZDE, a to optimálně označených rizikovou třídou IVDst.
Dle informace ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv je možné využít předzásobené testy z loňského jara, pakliže splňují tyto 2 podmínky:
a)    Nedošlo k jejich expiraci.
b)    Lze doložit jejich nákup v době, kdy figurovaly v přehledu výjimek ze strany SÚKL (do 30. června 2021).

Závěrem mi dovolte, abych vás pozval ke sledování svého projevu ve čtvrtek 6. ledna 2022 od 10:00 hod. na webu www.komoraplus.cz, ve kterém představím požadavky HK ČR vůči nové vládě a také zrekapituluji výzvy pro následující období.
Další stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.
Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v této oblasti partnerem Hospodářské komory.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR