Vážení kolegové,

v rámci svého dnešního sdělení bych vás rád informoval o aktuálních tématech v souvislosti s koronavirovou krizí a jejími dopady na podnikatele. Přehled informací je tradičně doplněn o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

Vláda na svém pondělní jednání:

V souladu s pandemickým zákonem zpětně odsouhlasila změnu opatření omezujícího shromažďování osob tak, že je omezeno pouze na dvě osoby na jednom místě při organizovaných akcích. Výjimkou jsou svatby, uzavírání registrovaných partnerství a pohřby, kde je povolena účast až patnácti osob na jednom místě.

Schválila úpravu generálního pardonu promíjejícího DPH. Ten dočasně promíjí DPH i při dovozu respirátorů kategorie FFP2 a vyšší, diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na COVID a dovozu očkovacích látek. Doposud platné generální pardony totiž fakticky osvobozují od DPH pouze tuzemská dodání respirátorů, vakcín a dalších položek. Bližší informace je uvedeny ve Finančním zpravodaji 18/2021.

Schválila program COVID III – Úprava Invest. Jde o rozšíření podpory, kterou budou moci firmy získat od ČMRZB k investičním úvěrům poskytovaným soukromými bankami v souvislosti s koronavirem. Dosud stát touto formou ručil jen za úvěry provozní. Podniky do 250 zaměstnanců dostanou záruku až do výše 90 procent jistiny pro úvěry do 50 mil. Kč, respektive do 50 procent pro úvěry do 90 mil. Kč. U firem od 251 do 500 zaměstnanců bude ručení až do výše 80 procent pro úvěry do 50 mil. Kč, respektive až do výše 50 procent jistiny úvěru do 80 mil. Kč. Bližší informace ZDE.

Kompletní výstupy vlády si můžete přečístZDE. Mezi nimi mj. i několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo upravilo pravidla pro testování dětí s autismem, mentálním postižením a dalším hendikepem, který neumožňuje absolvovat preventivní testování nařízené jako podmínka účasti na školním a předškolním vzdělávání prezenční formou v případech, kdy je tato forma povolena. Upravilo i pravidla pro účast u závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií.

Uvolnění některých covidových restrikcí v podobě postupného otevírání škol a některých obchodů nebo vybraných služeb vnímám jako dobrý signál pro postupný návrat k normálnímu životu. Vláda by ale měla do svého rozhodování více zapojit názor podnikatelů z nejpostiženějších segmentů ekonomiky (služby, gastroprovozy apod.). Z uvedeného důvodu chci intenzivně jednat s ministerstvem zdravotnictví Petrem Arenbergerem.

I na toto téma uspořádáme v pátek 16. dubna od 12:00 hod. tiskovou konferenci.

V reakci na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb, které s účinností od 12. dubna omezuje či zakazuje široké spektrum provozů obchodu a služeb, se rozhodla Česká komora fitness podat předžalobní výzvu pro nezákonnost daného opatření. ČKF opatření považuje za nesprávné, nedomyšlené, nedůvodné a zároveň také za diskriminační, nepřiměřené a iracionální. Cílem předžalobní výzvy má být vyvolání změny a úpravy Mimořádného opatření pro obchod a služby, které nebude v rozporu se zákonem a nastaví pravidla provozu, která budou dlouhodobě udržitelná a spravedlivě nastavená pro všechny oblasti podnikatelských i nepodnikatelských aktivit. Stejný krok zvažují i další profesní asociace. Bližší informace naleznete v tiskové zprávě.

Nové kompenzační programy

COVID Veletrhy/kongresy – je určen podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) podnikajícím v oblasti organizace a realizace veletrhů, výstav, kongresových, firemních a dalších hromadných akcí zaměřených především na B2B segment, kterým klesl obrat alespoň o 30 %. Pomoc se přitom zpětně týká období od března do dubna 2020. Žádat je možné ZDE, a to do 31. května 2021. Pokud je žadatel příjemce podpory z programu Antivirus, tak bude muset v žádosti zohlednit odpovídající část podpory poskytnutou z tohoto programu. V případě, že byl příjemcem kompenzačního bonusu, bude muset vrátit i načerpané prostředky z tohoto programu. Bližší informace je možné najít ZDE.

COVID 2021 – o podporu mohou žádat podnikatelé (fyzické i právnické osoby) a příspěvkové organizace. Podpora je poskytovaná za zaměstnance ve výši 500 Kč na den (od 11. ledna do 31. března 2021). Podpora má sloužit na pokrytí nákladů na provoz (např. osobní náklady, odpisy, daně, splátky úvěru atd.). Tuto podporu lze kombinovat s podporou z programu Antivirus. Naopak nelze kombinovat s podporou COVID – Nepokryté náklady ani s novým kompenzačním bonusem. Žádost je možné podávat ZDE, a to do 31. května 2021. Bližší informace je možné najít ZDE.

COVID – Nepokryté náklady – oprávněným žadatelem této podpory jsou podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kterým v období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021 poklesl obrat v podnikatelské činnosti alespoň o 50 %. Žádost bude možné podávat od 19. dubna 2021 od 9 hodin do 19. července 2021. Dotace se poskytuje ve výši 60 % nepokrytých nákladů (se stropem 40 mil. Kč v rámci první výzvy).  Žádat bude možné ZDE. Pokud je žadatel příjemce podpory z programu Antivirus, bude muset v žádosti zohlednit odpovídající část podpory poskytnutou z tohoto programu. Dále také bude muset žadatel vrátit kompenzační bonus, jestliže byl příjemcem tohoto programu. Tento program nebude možné kombinovat s Programem COVID 2021. Bližší informace je možné najít ZDE.

Je patrné, že řada firem se v důsledku aktuálně nastavených podmínek nemůže do kompenzačních programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady kvalifikovat. Pokud se to týká i vás, prosíme, abyste se námi podělili o svůj konkrétní případ s uvedením těch parametrů, které vás v žádosti limitují. Učinit tak můžete prostřednictvímtéto platformy. Doručené podněty následně využijeme při komunikaci s představiteli státu.

Naši bezplatnou poradnu pro podnikatele lze samozřejmě nadále rovněž využívat pro dotazy související s koronavirovou problematikou. S potěšením jsem přivítal, že mezi dosavadní partnery – společnost NEWPS.CZ a advokátní kanceláře ARROWS advisory group, HAVEL & PARTNERS a Paděra, Rada & Partneři se nově zařadila i advokátní kancelář Becker a Poliakoff.

Již před časem jsme vám představili výsledky šetření Hospodářské komory ČR, které mj. ukázalo, že 60 % podniků označilo očkování proti covidu-19 jako nejlepší prevenci dalších lockdownů a jako alternativu k vládním nařízením omezujícím hospodářský a sociální život. V návaznosti na uvedené jsme spolu se Sdružením praktických lékařů a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou vypracovali Metodiku zajištění a organizace očkování proti covidu-19 v tuzemských firmách (zároveň v příloze tohoto e-mailu). Další podrobnosti si můžete přečíst v této tiskové zprávě.

Hospodářská komora se v souvislosti se zavedením povinnosti ukládané zaměstnavatelům testovat zaměstnance ​i dalším osobám obrátila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby upřesnilo, za jakých podmínek je test provedený samotestováním mimo pracoviště platný. Chtěl bych upozornit, že obdržený výklad Ministerstva průmyslu a obchodu ​ve většině případů vylučuje, že by se zaměstnanci a také osoby samostatně výdělečné činné, které navštěvují pracoviště klienta, mohli samotestovat doma. Antigenní test musí být ​zpravidla proveden na pracovišti.

Z odpovědi ze strany MPO vyplývá:

Pro OSVČ:

V případě, že OSVČ vykonává práci na pracovišti klienta, který má povinnost nevpouštět tam neotestované osoby, platí stejné podmínky jako dříve – OSVČ se buď musí prokázat potvrzením o absolvování profesionálního testu s negativním výsledkem, nebo absolvovat samotest u klienta.

Pokud je OSVČ řemeslník navštěvující domácnosti, test provedený laickou osobou mu stačí.

Pro zaměstnance:

Provedení antigenních testů není možné prokazovat, není-li činěno přímo na pracovišti pod dohledem asistující osoby, proto není výsledek takového testu přenosný a slouží pouze pro účely konkrétního zaměstnavatele.

V praxi to znamená, že při práci u klienta, na jehož pracovišti je testování rovněž povinné, se musí buď otestovat znovu, nebo využít služeb poskytovatelů zdravotních služeb a profesionálních testů.

Celé znění dopisu naleznete ZDE.

V souvislosti s ukončeným nouzovým stavem skončila i dočasná možnost zjednodušené změny zaměstnání držitelů zaměstnaneckých karet podle krizového opatření vlády. Od 12. dubna 2021 je tak možno měnit zaměstnavatele nebo pracovní zařazení opět již výhradně podle pravidel stanovených zákonem o pobytu cizinců. Držitel zaměstnanecké karty je povinen oznámit změny zaměstnavatele nebo pracovní zařazení Ministerstvu vnitra alespoň 30 dní předem. Změna zaměstnavatele je možná nejdříve po 6 měsících od vydání karty. Další informace nalezneteZDE.

Informace k přeshraničnímu pohybu pro vás průběžně aktualizujemeZDE. Pozornost věnujete zejména změnám u těchto zemí: Estonsko, Itálie, Polsko či Španělsko.

Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru – můžete také sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v této oblasti partnerem Hospodářské komory.

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR