Vážení členové Hospodářské komory,
s radostí si vás dovoluji informovat o tom, že díky našemu společnému tlaku vláda vyhověla řadě požadavků na pomoc podnikatelům. Oceňuji, že členové vlády rychle reagovali na pondělní výzvu Hospodářské komory aktivovat programy podpory uzavřeným nebo omezeným provozovnám. Přestože se jedná zatím jen o část návrhů na kompenzace, věříme, že další požadavky budou vyslyšeny a přijaty již na páteční mimořádné schůzi vlády.
· Vláda na svém středeční mimořádném jednání schválila hned několik dotačních programů na podporu podnikatelů a zaměstnavatelů v odvětvích, která patří mezi nejvíce postižené epidemií koronaviru.
· COVID – Kultura
Vláda rozhodla o prodloužení programu Covid – Kultura s tím, že pro podnikatele a umělecké a odborné technické profese v kultuře je vyhlášena druhá dotační výzva s alokací 750 milionů korun. Podpora bude poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020. Díky tomu mohou pořadatelé dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun.
· Program Antivirus A bude prodloužen do konce roku jako Antivirus Plus
Pokračovat bude i program Antivirus A, nově jako Antivirus Plus. Stát jím hradí zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz.
Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízení vlády v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem, dostanou na tyto zaměstnance od státu sto procent mzdových nákladů, a to zpětně od 1. října s tím, že ze 39 000 na 50 000 korun se zvýší maximální měsíční hranice na osobu. Program bude prodloužen až do konce roku 2020.

  • Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu. Do této doby měl zaměstnavatel nárok na 80 % nákladů na náhrady mezd, maximálně však 39 tisíc Kč na zaměstnance. Nově získává zaměstnavatel 100 % náhrad mezd a strop se zvýší na 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. Režim A bude trvat až do konce roku. Pozor, u zaměstnanců v karanténě, které rovněž pokrývá Antivirus A, nadále zůstává příspěvek státu ve výši 80 %.

o Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů), se nemění a fungovat by měl do konce října.

  • Antivirus C spočíval v zákonném odpuštění odvodů na povinné sociální pojištění pro malé zaměstnavatele, a to za tři měsíce (červen, červenec, srpen).

Dle vyjádření ministryně práce a sociálních věcí bude vláda jednat o úpravách Antiviru B i C v blízké době.
· Covid – Nájemné: Bude vypsána nová výzva
Vláda prodlouží a upraví také dotační program Covid – Nájemné. Ve druhé výzvě bude k dispozici 1,2 miliardy korun a nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách. Výše podpory bude činit polovinu z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele.
Kdo může žádat o příspěvek ve druhé výzvě programu COVID – NÁJEMNÉ:
o Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny apod.)
o Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
o Kina
o Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
o Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra
o Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb
o Zoologické zahrady
o Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel)
o Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
· „Sedačkovné“ v programu Covid – Bus
Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě. Dopravci, kteří se zajišťují například zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v přírodě, přišli v první polovině roku vinou pandemie a vládou nařízeného zákazu akcí a dalších omezení o značnou část svých zakázek. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně teď připravilo dotační program, který jim má kompenzovat propad tržeb. Výše podpory se bude odvíjet od ekologičnosti vozidla a počtu sedadel. Na program bude vyčleněna jedna miliarda korun.
· Nový program pro sport: Covid – Sport II
Vláda se rozhodla podpořit i profesionální sport a pořadatele sportovních akcí, protože i to je sektor, který byl tvrdě postižen dopady koronavirové pandemie. O dotaci budou moci žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo musely být odloženy.
Na dotační program Covid – Sport II půjde půl miliardy korun, výše konkrétní dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz.
Administrovat tento dotační program bude Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Bližší informace k oblastem podpory se můžete dočíst ZDE.
· „Generální pardon“ ministryně financí
Vláda také schválila záměr vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové vydat rozhodnutí, kterým hodlá prominout úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, a promine zálohy na daň z příjmů právnických i fyzických osob splatné v prosinci 2020, a všechny letošní zálohy na daň silniční. Ministerstvo rychle dopracuje a předloží vládě také rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty.
Zásadní novinkou je, že se prominutí má týkat jen těch podnikatelů, jejichž činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením. Konkrétně podnikatelů, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.
Jedná se o tyto obory:
o provozování restauračních zařízení a barů,
o provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
o pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
o pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
o provozování cirkusů a varieté,
o pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
o pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
o pořádání veletrhů,
o provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
o provozování zoologických zahrad,
o provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
Detailní informace k tzv. Velkému liberačnímu balíčku ke stávajícím i novým liberačním opatřením si můžete přečíst ZDE.
· Bohužel musím konstatovat, že na mimořádném jednání vlády nedošlo k projednání opatření řešící problematiku pracovně lékařských prohlídek, tak jak jsem vám avizoval v úterním sdělení. Dle nových informací bude bod projednán v pondělí 19. října. Stejně tak pevně doufám, že dojde i ke schválení dalších kompenzací pro podnikatele a živnostníky dle naší pondělní výzvy vládě. O tom, které návrhy ze strany Hospodářské komory již vláda vyslyšela, se můžete dočíst ZDE.
· Vzhledem k tomu, že mezi naše požadavky mimo jiné patří i obnovení moratoria na splácení úvěrů, budeme na dané téma jednat s představiteli státu i Českou bankovní asociací. O výsledcích jednání vás budeme samozřejmě informovat.
· Z hlediska aktuálního vývoje považuji za racionální návrh Ministerstva kultury upravit alokaci uvedenou v usnesení vlády č. 408/2020, a to snížení objemu 110 mil. Kč na zajištění regionální kulturní infrastruktury v oblasti kulturního dědictví na 12 mil. Kč a přesun 98 mil. Kč na podporu kinematografie prostřednictvím Státního fondu kinematografie.
· V návaznosti na časté dotazy bych rád zpřesnil stanovisko Ministerstva zdravotnictví k možnostem interního vzdělávání. Jsou zakázány všechny vzdělávací akce s výjimkou interního vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele a výlučně zaměstnancem též firmy. Místo konání interního vzdělávání není omezeno provozovnou zaměstnavatele. Bližší informace ZDE. MŠMT povolilo u rekvalifikačních programů akreditovaných na základě zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb. nahradit prezenční formu vzdělávání distanční formou za dodržení stanovených podmínek. Realizace praktické výuky je zakázána. Zkoušky z profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikaci nejsou považovány za součást vzdělávání, nezahrnují se tedy pod vzdělávací akce a jsou povoleny za předpokladu dodržení všechaktuálně zveřejněných opatření a nařízení vlády a ministerstev (např. omezení počtu osob, nošení roušek, dodržování rozestupů, desinfekce rukou). Rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce ČR je nutné řešit přímo s příslušným úřadem práce.
· V příloze naleznete aktualizovanou prezentaci prof. Ladislava Duška, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), ohledně vývoje epidemie COVID-19 v ČR včetně souhrnu hlavních statistických ukazatelů k 10. říjnu 2020.
· Včera jsme na webových stránkách publikovali tiskovou zprávuČeské svazu pivovarů a sladoven. Ten vyčíslil, že každý týden, kdy jsou restaurace uzavřené, vznikají pivovarům škody v průměrné výši 250 milionů korun za neprodané pivo. Dále jsme uveřejnili výzvu vláděAsociace prádelen a čistíren. Ta respektuje vládní opatření, jejichž cílem je zastavení rychlého nárůstu šíření COVID-19. Zároveň však nyní považuje za nezbytné diskutovat s podnikateli, které tvrdé restrikce připravují o obživu. Prádelny a čistírny nemusely být ani na jaře, ani nyní z rozhodnutí vlády uzavřeny. Jejich odbyt však závisí na fungování oborů, které jsou současným děním postiženy nejvíce. Oceňuji i práci dalších oborových společenstev i krajských a okresních hospodářských komor.
· Výsledky našich jednání i aktuální informace můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz a na www.komoraplus.cz.
Přeji mnoho sil a pevné zdraví.
S úctou,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR