Vážení členové Hospodářské komory,
jak dobře víte, vláda na své mimořádné nedělní schůzi schválila prodloužení nouzového stavu na území České republiky do 28. února 2021, a vyhověla tak společné žádosti hejtmanů. Nechám-li stranou veškeré politické a akademické debaty o ústavnosti tohoto kroku, považuji za naprosto zásadní, aby představitelé státu i krajů ještě více vnímali stanoviska a připomínky podnikatelské obce.
Již v pátečním sdělení jsem vás informoval o zaslání dopisu předsedům všech poslaneckých klubů, v neděli jsem obdobný dopis s náměty podnikatelů i nabídkou pomoci odeslal předsedovi Asociace krajů ČR. V něm jsem mj. podpořil nutnost prioritně nalézt bezpečný způsob návratu žáků a studentů do škol (za přispění robustní kapacity antigenního testování) či inicioval obnovení jednání o plánu restartu ekonomiky, kterého by se účastnili kromě zástupců Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu také zástupci krajů a zaměstnavatelů.
Jak žít a podnikat v době koronaviru
Bohužel si musíme přiznat, že koronavirus jen tak nezmizí, proto považuji za smysluplné hledat cestu, jak se s ním naučíme žít. Z uvedeného důvodu vznikla na Hospodářské komoře pracovní skupina, která se intenzivně věnuje vytvoření strategie „Jak žít a podnikat v době koronaviru“. Tímto krokem chceme přispět k postupnému návratu do života, jaký známe před vypuknutím koronavirové pandemie. Z každodenní komunikace se zástupci krizí nejvíce zasažených oborů podnikání vím, že podnikatelé a živnostníci jsou si zcela vědomi vážnosti situace, a proto jsou připraveni akceptovat nastavení racionálních hygienických podmínek, výměnou za možnost návratu ke své podnikatelské činnosti. Na dané téma si můžete přečíst i můj rozhovor pro Lidové noviny (v příloze).
Otevření obchodů od pondělí 22. února 2021
Čerstvou informací je, že od pondělí 22. února 2021 by se měly otevřít všechny obchody s tím, že aktuálně jsou řešena veškerá související doprovodná režimová opatření, budeme o tom jednat dnes ve večerních hodinách se zástupci Ministerstva zdravotnictví.
Kampaň pro podporu očkování
Vzhledem k tomu, že očkování může významně přispět ke zlepšení epidemické situace, jsem potěšen, že naše začleněné společenstvo Asociace komunikačních agentur zvítězilo v podlimitní veřejné zakázce na realizaci celostátní kampaně pro podporu očkování. Vhodně vedená kampaň bude totiž zajisté hrát stěžejní roli v ochotě občanů nechat se očkovat. Prvky této kampaně bychom rádi ve spolupráci s AKA poskytnuli také zaměstnavatelům pro účel vedení vhodné komunikace směrem k vlastním zaměstnancům.
Jednání o návrhu nového programu MPO „COVID 2021“
Na konci minulého týdne jsem vás informoval o našich výhradách k parametrům nově vznikajícího kompenzačního programu poslední záchrany i způsobu, jakým byl záměr vládou odsouhlasen. Z uvedeného důvodu jsem uvítal, že vicepremiér a zároveň ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček spolu s premiérem Andrejem Babišem vyhověli mojí žádosti a vyřadili z programu pondělní schůze vlády projednávání návrhu nového programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID 2021“. Společně mi rovněž deklarovali zapojení zástupců HK ČR do přípravy kompenzačního programu, kde by východiskem k výpočtu nebyl počet zaměstnanců, ale obrat, resp. tržby podnikatele, dosažené nejlépe v předkrizovém období, popř. vykázané v krizovém období, anebo pokles obratu dosaženého v krizovém období ve srovnání s předkrizovým obdobím, tak jak Hospodářská komora dlouhodobě prosazuje. Mohu vám slíbit, že učiníme maximum, aby mohlo dojít k projednání takového programu vládou ještě v tomto týdnu.
Níže uvádím stručný přehled aktuálních informací a aktivit HK ČR na pomoc krizí zasažených podnikatelů:
· Vláda na svém mimořádném zasedání v neděli 14. února 2021:
o vyhlásila pro území České republiky nouzový stav kvůli šíření koronaviru do 28. února 2021.
o vyhlásila krizová opatření vlády a odsouhlasila opatření Ministerstva zdravotnictví, která byla dosud navázána na trvání nouzového stavu. Oproti protiepidemickým opatřením platným za stávajícího nouzového stavu došlo jen k několika dílčím úpravám a změnám.
V opatření omezujícím provoz maloobchodního prodeje a služebvláda od pondělí omezila nově činnost knihoven tak, že budou moci čtenářům sloužit formou výdeje předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně. Možné bude rovněž poskytnout ubytovací služby osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu.
V opatření omezujícím volný pohyb osob jsou nově ve výjimkách zařazeny cesty za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob a jejich konání. V souladu s tímto usnesením platí, že pokud se jednání (na jednom místě) účastní více než 10 osob, každá osoba předloží potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (nesmí být starší než 3 dny), současně je nutné zachovat další hygienická opatření (zejména použití roušky nebo ochrany vyššího stupně a dvoumetrové rozestupy). Stále však platí, že je možné zasedání právnické osoby v maximálním počtu 50 osob. V případě konání zasedání či voleb orgánu právnické osoby, které jsou nezbytné ke splnění zákonem uložených povinností však počet osob není omezen.
Vláda rozhodla rovněž o zrušeníomezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů. Nadále platí, že úřady mají omezit práci na nezbytně nutné agendy a omezit na minimum osobní kontakty zaměstnanců s veřejností.
V oblasti školství, přibyla možnost konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích.
K úpravám došlo také u ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví regulujícího vstup do České republiky. Týkají se například profesionálních sportovců a reprezentantů či pracovníků v kritické infrastruktuře.
Kompletní výsledky jednání vlády naleznete ZDE.
· Vláda na své pondělní schůzi v souvislosti s COVID-19:
o Schválila návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR, která zavádí nový plošný stav nebezpečí (ten mohli doposud vyhlašovat lokálně pouze hejtmani). Pro upřesnění doplním, že stav nebezpečí je de facto předstupněm stavu nouze, ve kterém by vláda mohla vydávat plošná nařízení a rozhodnutí jako třeba omezení svobody pohybu či pracovní povinnost, naopak by ale nešlo např. omezit podnikatelskou činnost. Návrh také doplňuje a zpřesňuje ustanovení o prodloužení volebního období a odkladu konání voleb, zakotvuje na ústavní úrovni Ústřední krizový štáb a zpřesňuje publikaci rozhodnutí o vyhlášení krizových stavů. Návrh naleznete ZDE.
o Schválilanávrhnovely krizového zákona, která do konkrétních podrobností rozpracovává výše uvedené změny. Tato právní předloha podrobněji vymezuje možný zásah do práv a svobod garantovaných Listinou základních práv a svobod, a to nejen ze strany vlády, ale i ze strany hejtmanů krajů a pražského primátora, kterým oprávnění k vyhlášení stavu nebezpečí zůstává zachováno. Novela mj. upravuje i působnost Ústředního krizového štábu a zakotvuje oprávnění vlády v době krizového stavu stanovit nařízením prodloužení běhu lhůt a platnosti dokladů a omezovat výkon úřední činnosti. Návrh naleznete ZDE. HK ČR k návrhu uplatnila připomínky, jejichž znění naleznete ZDE.
o Schválila návrhzákona o mimořádných opatřeních (tzv. pandemického zákona, sněmovní tisk 1158), který žádali hejtmani. Je třeba uvést, že návrh se jen mírně liší od znění, které schválila vláda už loni v květnu. Tato právní norma má umožnit Ministerstvu zdravotnictví vydat mimořádná opatření celorepublikového charakteru v širším rozsahu než dosud umožňuje zákon o ochraně veřejného zdraví. Opatření by měla být zaváděna pouze v rozsahu nezbytně nutném a na nezbytně nutnou dobu. Kromě vymezení režimu mimořádných protiepidemických opatření zároveň upřesňuje i sankce, které má být možné za porušení povinností nařízených mimořádnými opatřeními uložit. Návrh bude projednáván Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze na 86. schůzi dne 18. 2. 2021.
o Schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (sněmovní tisk 1160). Prostřednictvím tzv. kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné, pro společníky vybraných společností s ručením omezeným a pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti budou zmírněny hospodářské následky ohrožení zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV 2, resp. krizových opatření přijatých z důvodu tohoto ohrožení, a to pro období počínající 1. únorem 2021. Návrh bude projednáván Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze na 86. schůzi dne 18. 2. 2021.
o Schválila novelu nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Nařízení nabude účinnosti den po svém vyhlášení.
o Schválila prodloužení programu Covid – Lázně na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Prodloužení dotačního titulu umožnilo rozhodnutí Evropské komise, která prodloužila platnost tzv. Dočasného rámce až do konce letošního roku (navýšení objemu podpory z dosavadních 0,8 na 1,8 milionu eur na jeden subjekt).
o Projednala záměr postupného návratu žáků a studentů do prezenční výuky. Harmonogram návratu počítá s otevřením závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od 1. 3. 2021, středních škol pro praktické vyučování od 8. 3. 2021 a základních škol pro žáky 9. ročníků od 15. 3. 2021. Podmínkou pro jejich návrat do škol je spuštění plošného a pravidelného testování žáků, studentů a zaměstnanců škol.
Výsledky jednání vlády 15. února 2021 jsou vám k dispozici ZDE.
· Informace k přeshraničnímu pohybu pro vás průběžně aktualizujemeZDE. Pozornost věnujete zejména změnám u Německa a Slovenska.
V souvislosti s velmi komplikovanou situací na česko-německých hranicích jsem dnes odeslal dopis předsedovi vlády, aby neprodleně řešil s německou stranou propustnost hraničních přechodů jak pro pendlery, tak pro kamiony. Problém navrhujeme řešit změnou organizace, konkrétně pak vytvořením tzv. fast tracků pro kamionovou dopravu, respektive vozidla, jejichž řidiči již v okamžiku příjezdu na hraniční přechod disponují potvrzením o negativním testu. Zároveň bychom od německé strany uvítali, aby kontroly měly spíše namátkový charakter místo kontroly každého jednotlivého vozu.
· Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru – můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.
· Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v této oblasti partnerem Hospodářské komory.
Přeji mnoho sil a pevné zdraví,
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR