S T A T U T

Okresní hospodářské komory Kutná Hora

Část první

čl. 1 – Základní ustanovení

(1) Posláním okresní hospodářské komory je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů.

(2) Okresní hospodářská komora je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Okresní hospodářská komora vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vnitřní poměry okresní hospodářské komory jsou dále upraveny ve statutu, volebním, jednacím a příspěvkovém řádu. Sídlem okresní hospodářské komory je Kutná Hora.

čl. 2 – Členství v okresní hospodářské komoře

(1) Členy okresní hospodářské komory mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost s výjimkou činnosti v zemědělství, potravinářství a lesnictví a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.

(2) Právnické a fyzické osoby se stávají členy komory na základě písemné žádosti o zapsání do seznamu členů komory, o níž rozhoduje představenstvo okresní hospodářské komory. Členství v okresní hospodářské komoře je dobrovolné. Práva a povinnosti člena komory vznikají dnem zápisu do seznamu členů okresní hospodářské komory.

(3) Právnické a fyzické osoby splňující podmínky podle odst. (1) jsou členy okresní hospodářské komory buď přímo, nebo prostřednictvím společenstva.

(4) Člen společenstva může být současně členem okresní komory a naopak.

(5) Členství v okresní hospodářské komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů okresní hospodářské komory na základě:

a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti,

b) úmrtí,

c) zániku právnické osoby,

d) oznámení o vystoupení z okresní hospodářské komory,

e) vyloučení z okresní hospodářské komory.

(6) Dnem výmazu, tj. zániku členství na základě oznámení o vystoupení z okresní hospodářské komory  je poslední den kalendářního roku, v němž člen okresní hospodářské komory  písemně oznámil vystoupení z okresní hospodářské komory představenstvu okresní komory. V případě, že člen okresní hospodářské komory oznámí vystoupení dříve než šest měsíců před koncem kalendářního roku, je dnem výmazu poslední den kalendářního měsíce, v němž uplyne šest měsíců ode dne oznámení.

(7)  Člen okresní hospodářské komory  může být z komory vyloučen, neplatí-li členské příspěvky nebo jiným hrubým způsobem porušuje členské povinnosti. O vyloučení, které musí být členu okresní hospodářské komory písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo okresní komory. Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně představenstvu okresní hospodářské komory do 15-ti dnů od jeho oznámení.

(8) Členu okresní hospodářské komory může být výkon práv a povinností, vyplývajících z členství v okresní hospodářské komoře, pozastaven za podmínek a z důvodů stanovených vnitřním předpisem okresní hospodářské komory.

čl. 3 – Působnost okresní komory

Okresní komora zejména:

a) vede evidenci členů okresní komory a je povinna poskytovat údaje o členské základně Hospodářské komoře,

b) poskytuje poradenské a konzultační služby svým členům v otázkách spojených s podnikatelskou činností,

c) v rámci své působnosti organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti,

d) na základě předchozího souhlasu svých členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,

e) navazuje a rozvíjí styky s komorami v zahraničí a uzavírá s nimi dohody,

f) v rámci své působnosti zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,

g) spolupracuje s podnikatelskými svazy, sdruženími a komorami na základě uzavřených dohod,

h) zřizuje stálou smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členy,

i) podporuje zařízení k přípravě k výkonu povolání,

j) vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů,

k) zprostředkovává a zabezpečuje přímý styk Hospodářské komory s jejími členy a naopak,

l) zajišťuje úkoly Hospodářské komory v rámci příslušného územního celku.

Část druhá

čl. 4 – Vztah Hospodářské komory k okresním komorám, společenstvům a ke státním orgánům

(1) Okresní hospodářská komora je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy.

(2) Činností okresní hospodářské komory nesmí být dotčena působnost ostatních komor a společenstev začleněných do Hospodářské komory. Okresní hospodářská komora uplatňuje svoji působnost upravenou zákonem č. 301/1992 Sb. v platném znění a tímto statutem.

Část třetí

čl. 5  – Orgány okresní hospodářské komory

Okresní hospodářská komora má tyto orgány:

a) shromáždění členů

b) představenstvo komory

c) předsedu a místopředsedy komory

d) dozorčí radu komory

e) úřad okresní hospodářské komory

čl. 6 – Shromáždění členů 

(1)     Shromáždění členů okresní hospodářské komory  je nejvyšším orgánem komory. Tvoří jej členové komory.

(2)     Shromáždění členů okresní hospodářské komory je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Hlasy všech členů jsou si rovny.

(3)     Shromáždění členů okresní hospodářské komory:

a) Volí a odvolává předsedu a místopředsedy, členy představenstva, dozorčí radu a členy smírčí komise, je-li zřízena. Volba předsedy se koná tajným hlasováním.

b) Schvaluje, mění a ruší statut komory.

c) Volí zástupce na shromáždění delegátů  Hospodářské komory.

d) Schvaluje sloučení popřípadě rozdělení okresní hospodářské komory.

e) Stanoví hlavní úkoly okresní hospodářské komory.

f) Schvaluje rozpočet, účetní uzávěrku a zprávu představenstva a dozorčí rady o činnosti okresní hospodářské komory.

g) Rozhoduje o dalších záležitostech okresní hospodářské komory, jež si vyhradí, např. změna sídla apod.

(4)  Shromáždění členů svolává představenstvo okresní hospodářské komory nejméně jednou za rok. Je povinno je svolat vždy, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů komory nebo dozorčí rada komory, a to nejpozději do třech měsíců.

čl. 7 – Představenstvo okresní hospodářské komory

 (1)      Představenstvo okresní hospodářské komory  je řídícím orgánem komory.  Za svou činnost odpovídá shromáždění členů okresní hospodářské komory.

(2)      Představenstvo okresní hospodářské komory má nejméně 5 členů. Funkční období je tříleté, neskončí však dříve než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná.

(3)      Předseda okresní hospodářské komory je předsedou představenstva.

(4)      Představenstvo okresní hospodářské komory rozhoduje o všech jejích záležitostech, které zákon, tento statut nebo usnesení shromáždění členů  nesvěřují jinému orgánu komory.

(5)      Představenstvo komory zejména:

a) připravuje podklady pro jednání shromáždění členů  a zajišťuje  výkon jeho usnesení,

b) rozhoduje o přijetí za člena okresní hospodářské komory  a jeho vyloučení,

c) odpovídá za hospodaření s majetkem okresní hospodářské komory,

d) jmenuje a odvolává ředitele úřadu okresní hospodářské komory.

(6)      Jednání představenstva svolává předseda nejméně 2 x za rok. Představenstvo  komory rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

 

čl. 8 – Předseda okresní hospodářské komory

 (1) Předseda okresní hospodářské komory zastupuje  komoru navenek a jedná jejím jménem.

(2) Předseda komory svolává a řídí jednání představenstva, dohlíží na činnost úřadu komory a vykonává další činnosti, které mu stanoví usnesení shromáždění členů nebo představenstva komory.

čl. 9 – Dozorčí rada okresní hospodářské komory

 (1)      Dozorčí rada komory je kontrolním orgánem okresní hospodářské komory. Za svou činnost odpovídá shromáždění členů komory a podává mu zprávy o své činnosti.

(2)      Dozorčí rada komory:

a) kontroluje hospodaření a činnost komory v rozsahu stanoveném statutem nebo shromážděním delegátů komory

b) pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu komory.

c) pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá shromáždění členů komory.

(3)      Dozorčí rada okresní hospodářské komory má nejméně 3 členy. Funkční období je tříleté, neskončí však dříve než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

(4)      Činnost dozorčí rady řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů dozorčí rady okresní hospodářské komory.

(5)      Členství v dozorčí radě komory je neslučitelné s členstvím v představenstvu komory. Členem dozorčí rady nemůže být pracovník komory.

 

čl. 10 – Smírčí komise okresní hospodářské komory

Smírčí komise okresní hospodářské komory je orgánem komory, který je zřízen k předcházení obchodním sporům mezi členy okresní hospodářské komory.

 

čl. 11 – Úřad okresní hospodářské komory

(1)     Výkonným orgánem okresní hospodářské komory  je úřad komory.

(2)     Úřad komory:

a) vede administrativu a zajišťuje běžný chod okresní hospodářské komory,

b) Připravuje podklady pro jednání orgánů komory,

c) Plní úkoly podle pokynů předsedy a představenstva komory.

(3) Úřad komory řídí a za jeho činnost představenstvu okresní hospodářské komory odpovídá ředitel úřadu.

 

čl. 12 – Závěrečná ustanovení

Tento statut nabyl účinnosti schválením shromážděním členů Okresní hospodářské komory Kutná Hora dne 20. 3. 2023.